Naliczenie ekwiwalentu za udział strażaka OSP w działaniach

ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu

 

W znowelizowanym zapisie art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ustalono normę o maksymalnej wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP, który za godzinę nie może przekroczyć 1/175 kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby wymiaru rent i emerytur.

Ponadto zgodnie z treścią dodanego do art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zapisu, wysokość stawki ekwiwalentu obowiązującej dla jednostek OSP na terenie danej gminy ustala rada gminy w drodze uchwały.

 

Stawka na II kwartał 2019 roku:

Podstawa prawna kwoty naliczenia: M.P.2019.742

wyciąg z treści komunikatu:

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  9 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24  zł."

źródło informacji:

strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Wyliczona maksymalna kwota ekwiwalentu wg stanu na II kwartał 2019 wynosi do kwoty: 27,65 zł

 

Informacja nt. zasad naliczania ekwiwalentu:

http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387603,Jak-ustalic-wysokosc-ekwiwalentu-pienieznego-dla-czlonkow-OSP.html

 

Opracował: Marek Gancarz

Aktualizował: M. Czech

.

Poprawiony (czwartek, 19 września 2019 20:04)